موضوعات پیشرفته در مالیه اسلامی،با تأکید بر بانکداری اسلامی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 7-19

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی مقدم


مواضع اخلاقی در بانکداری اسلامی و تأثیر آن بر عملکرد بانکی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 7-16

محمدرضا یوسفی شیخ رباط؛ شیما خبره


بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه مؤدیان و کارشناسان مالیاتی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 27-36

مهدی نصر اصفهانی؛ مهرناز نصر اصفهانی؛ محمدرضا دلوی اصفهان


کارایی در بانکداری اسلامی: تحلیل تجربی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای

دوره 2، شماره 2، دی 1393، صفحه 33-42

محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ محمد علی احسانی؛ سعید حلاجیان


منحنی جی دو جانبه میان ایران و شرکای منتخب

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 37-50

سعید راسخی؛ عبدا... رستمی


ارائه یک الگوی تأمین مالی اسلامی بنگاه‌ها در ایران با رویکرد نهادگرایی

دوره 2، شماره 2، دی 1393، صفحه 43-56

اصفر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ رفیع حسنی مقدم


بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 51-68

علی حسن زاده؛ مهدی رعایایی؛ پویا بغدادی


بررسی راه کارهای فقهی و حقوقی معاملات پیش فروش

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 65-82

زهرا گواهی؛ مجید واله


امکان‌سنجی عملیاتی‌شدن مدل اسلامی عدالت اقتصادی حکیمی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 83-97

محمدرضا آرمان مهر؛ محمد لشکری


ضرورت اعتبارسنجی مشتریان از دیدگاه آموزه‌های اسلامی و ارائه الگوی بهینه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 83-94

علی محمدی آشنانی؛ محمدرضا راضی