اهداف و چشم انداز

                                       محورهای موضوعی نشریه:

1-ادبیات اقتصاد بخش عمومی و مالیه در اقتصاد اسلامی

 2-اقتصاد بخش عمومی اسلامی

 3- تامین مالی و بودجه ریزی خرد وکلان از دیدگاه اسلامی

 4- بانکداری اسلامی در اقتصاد دولتی

 5- بیمه های اسلامی و دولت

 6- مباحث فقهی و اسلامی رفتار اقتصادی دولت

 7- یارانه ها از دیدگاه اسلامی

 8- تاریخچه مالیات ها و یارانه ها در اسلام

 9- بررسی تطبیقی نظریه های مالیه در اسلام و اقتصاد سنتی

 10- مشارکت و نقش آن در مالیه اسلامی

 11- جایگاه هزینه عوامل تولید و توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی

 12- مالیات ها در اقتصاد اسلامی

 13- جایگاه مالیه در تحقق عدالت در اقتصاد اسلامی

 14- کالاهای عمومی در اقتصاد اسلامی

 15- عدالت اسلامی

 16- عقود اسلامی و مالیه اسلامی

 17- تامین مالی خرد اسلامی

18- الگوهای سرمایه گذاری اسلامی

19- الگوهای مخارج مصرفی در اقتصاد اسلامی

20- سایر موضوعات مرتبط با موارد بالا (بویژه بررسی مقایسه ای موارد فوق با اقتصاد سنتی)