درباره نشریه

درباره مجله پژوهش های مالیه اسلامی:

مجله پژوهش های مالیه اسلامی با محوریت توسعه الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی و به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور راه اندازی گردیده است.

 لطفا جهت مشاهده سوابق علمی ،بر روی نام فرد کلیک نمایید:

اعضا محترم هیات تحریریه

دکتر محسن مهرآرا، استاد دانشگاه تهران

دکتر هادی غفاری، دانشیار دانشگاه پیام نور    

دکتر ابوالقاسم اثنی عشری، دانشیار دانشگاه پیام نور

دکتر سیدمحمدرضا سیدنورانی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر نادر مهرگان،  استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر سعید راسخی-استاد دانشگاه مازندران

دکتر علیرضا پورفرج، دانشیار دانشگاه مازندران

دکتر اصغر ابوالحسنی، دانشیار دانشگاه پیام نور

دکتر محمد رضا بابایی سمیرمی، استادیار دانشگاه پیام نور

 دکتر محمد حسین احسان فر، استادیار دانشگاه پیام نور

 

 

هیات داوران نشریه (علاوه بر اعضاء محترم هیات تحریریه)

 

دکتر حمید ابریشمی- استاد دانشگاه تهران

دکتر یدا... دادگر - استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر تیمور رحمانی- دانشیار دانشگاه تهران

 


دکتر محمد لشکری- دانشیار دانشگاه پیام نور

دکتر مهدی صادقی شاهدانیدکتر مهدی صادقی شاهدانی- دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر سید عباس موسویان- دانشیار پزوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 دکتر محمد مهدی عسکری- دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر صادق بافنده ایماندوست-دانشیار دانشگاه پیام نور

 

دکتر عبدالعلی منصف- دانشیار دانشگاه پیام نور

دکتر محمد تقی گیلک حکیم آبادی-دانشیار دانشگاه مازندران

 

 

دکتر مرتضی عزتی- دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جهانگیر بیابانی- استادیار دانشگاه پیام نور

دکتر محمدرضا منجذب-استادیار دانشگاه علوم اقتصادی

 

دکتر محمدرضا پورقربان- استادیار دانشگاه پیام نور

دکتر خالد احمدزاده- استادیار دانشگاه کردستان

 

دکتر امیرمنصور طهرانچیان- دانشیار دانشگاه مازندران

دکتر محمدرضا حیدری- استادیار دانشگاه اصفهان

دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط- استادیار دانشگاه مفید