اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر اصغر ابوالحسنی

اقتصاد دانشیار دانشگاه پیام نور

abolhasani2003yahoo.com

سردبیر

دکتر ابوالقاسم اثنی عشری

اقتصاد اسلامی دانشیار،دانشگاه پیام نور

esnaashari2000gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن مهرآرا

استاد دانشگاه تهران

mehraraut.ac.ir

دکتر فرهاد خداداد کاشی

استاد دانشگاه پیام نور

khodadadpnu.ac.ir

دکتر نادر مهرگان

استاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان

mehregannaderyahoo.com

دکتر سعید راسخی

استاد دانشگاه مازندران

srasekhiumz.ac.ir

دکتر هادی غفاری

دانشیار دانشگاه پیام نور

ghafaripnu.ac.ir

دکتر سید محمدرضا سید نورانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

seyednouranigmail.com

دکتر فتح ا... تاری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

tarifathgmail.com

دکتر علی حسن زاده

دانشیار پژوهشکده پولی و بانکی

ali_hasanzadeh1968yahoo.com

دکتر علی رضا پورفرج

اقتصاد بخش عمومی دانشیار

pourfarajyahoo.com

دکتر داوود منظور

اقتصاد اسلامی دانشیار

manzooryahoo.com

دکتر اصغر ابوالحسنی

دانشیار دانشگاه پیام نور

abolhasani2003yahoo.com

دکتر صادق علی موحدمنش

استادیار دانشگاه پیام نور

movahedmaneshyahoo.com

دکتر محمد رضا بابائی سمیرمی

استادیار دانشگاه پیام نور

babaeisemiromiyahoo.com