طراحی اوراق استصناع حمایت از تولید براساس یارانۀ ‌نقدی پرداختی به مردم

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مفید

2 دانش آموخته دانشگاه مفید

چکیده

تقربیاٌ همه کشورها با رویکردهای مختلف، رشد اقتصادی را در کنار سایر اهداف اقتصادی و اجتماعی خود به طور جدی دنبال می‌کنند. از جمله ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، فراهم‌ نمودن سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می‌باشد. بازارهای مالی جهت پاسخگویی به این نیاز جوامع، روز به روز تکامل می‌یابند. در واقع، توسعۀ بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی می‌شود.در ایران، پس از آزادسازی قیمت‌ها، خصوصاً قیمت حامل‌های انرژی و کسب منابع مالی دولت در اثر اجرای عملی قانون هدفمندی یارانه‌ها، منابع حاصله جهت جبران افزایش مخارج خانوارها در اختیار مردم قرار‌گرفت. اجرای این طرح در کنار سایر مشکلات اقتصادی از جمله تحریم‌های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور شده‌است. بنابراین، ضرورت طراحی الگوهایی برای خروج از این شرایط ضروری می‌نماید. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی این فرضیه می‌پردازد که «طراحی اوراق استصناع با استفاده از یارانه‌ها‌ی نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها، می‌تواند منابع مالی لازم برای تأمین مالی طرح‌های زیرساخت تولیدی از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی کشور را فراهم کند». براساس الگوهای معرفی شده که هر کدام بر دو نوع اجاره به شرط تملیک و خرید دین می‌باشند، الگوی اوراق استصناع حمایت از تولید مبتنی بر اجاره به شرط تملیک با تأکید بر نظام بانکی به عنوان الگوی برتر معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


بخشوده، محمد (1390). «تعیین ذی‌نفعان برنامۀ پرداخت نقدی پس از هدفمندی یارانه‌ها در مناطق شهری ایران». دو فصلنامه مدیریت شهری، بهار و تابستان، 29- 40.
غلامی‌رنانی، محسن. (1375). «موانع کارآیی بازار در اقتصاد ایران». رسالۀ دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
کمیجانی، اکبر و نظرپور، محمدنقی (1386). «تأمین مالی طرح‌های اقتصادی از طریق اوراق استصناع». مجموعۀ مقالات کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی اسلامی. تهران: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
موسویان، سیدعباس (1390). «ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)». تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
........ (1391). «بازار سرمایۀ اسلامی (1)». تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
نظرپور، محمد نقی (1392). «عقد و اوراق استصناع (کاربرد استصناع در بازارهای مالی اسلامی)». ناشر: دانشگاه مفید و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
نظرپور، محمد نقی و خزایی، ایوب (1391). «طراحی و بررسی انواع صکوک استصناع قابل انتشار در بورس اوراق بهادار». فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران،سال هفدهم،پاییز، ص‌ص. 183-209.
Al-Saeed, K. S. (2012). "Sukuk Issuance in Saudi Arabia: Recent Trends and Positive Expectations". School of Government and International Affair. Durham University Durham, United Kingdom. E-File is available at: http://etheses.dur.ac.uk/3502/ 1/Khaled_AlSaeed_%28527812%29_Thesis_Jan2012_Final.pdf
Goldsmith, R. (1969). "Financial Structure and Development", New Haven, Yale University Press.
King, R. G. & Levine. R. (1993). "Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right". Quarterly Journal of Economics, 108(3),717-737.
Levine, R. & Zervos. S. (1996)."Stock Market Development and Long-Run Growth". World Bank, Policy Research Working Paper, No. 1582.
Mckinnon, R. (1973). "Money and Capital in Economic Development". Washington, DC: Brooking Institution.
Salman, S. A. (2005). "Islamic Capital Market Products: Development and Challenges". Islamic Development Bank (IDB) Group, Islamic Research and Training Institute, Occasional Paper, No.9. E-File is available at: http:// www.irtipms.org/ pubtext/ 213.pdf
Shaw, E. (1973). "Financial Deepening in Economic Development". Oxford University Press.