بررسی اثرات توسعه بازارهای مالی بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی

نوع مقاله : کاربردی

نویسنده

گروه علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط توسعه بازارهای مالی و توزیع درآمد در کشورهای اسلامی است. برای این منظور داده‌های ترکیبی در سطح 22 کشور اسلامی، طی دوره زمانی 2012-2000، جمع‌آوری و اثرات توسعه بازارهای مالی بر توزیع درآمد در این کشورها به صورت علی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی پنل دیتا، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی اثرات معناداری دارد. همچنین، این نتایج نشان می‌دهد رابطه غیر خطی و U شکل معکوس گرینوود و جوانوایس (1990)، بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در این کشورها وجود دارد. رشد نسبت وام‌های اعطایی در قالب عقود اسلامی به کل وام‌های سیستم بانکداری باعث بهبود فرایند توزیع درآمد در سیستم‌های اقتصادی می‌شود. توسعه سرمایه انسانی و تولید سرانه اثر منفی و تورم اثر مثبت بر توزیع نابرابر درآمد در کشورهای مورد بررسی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابونوری، اسمعیل (1376). اثرشاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 31.
ابونوری، اسمعیل و خوشکار، آرش (1385). اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 77.
ابونوری، اسمعیل؛ خوشکار، آرش و داودی، پدارم (1392). شاخص‌های اقتصادی و توزیع درآمد در میان کشورهای اسلامی. مجموعه مقالات همایش اقتصاد اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد.
احمدی، علی محمد؛ غفاری، حسن محمد و وفایی یگانه، رضا (1392). بررسی تأثیر قرض‌الحسنه بر توزیع درآمد. مجموعه مقالات همایش اقتصاد اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد.
پژویان، جمشید (۱۳۷۵). سیاست‌های حمایتی از قشرهای آسیب‌پذیر. وزارت امور اقتصادی و دارائی، انتشارات معاونت امور اقتصادی.
جهانگرد، اسفندیار و علی عسگری، سارا (1390). بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در‌حال‌توسعه. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره 4.
خسروشاهی، نسیم؛  ناهیدی، محمدرضا و نوروزی، داود (1390). تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران. فصلنامهپژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره ششم.
دهمرده، نظر و شکری، زینب (1389). اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی دوره 18، شماره 54.
راستی، محمد (1388). آثار توسعه تجارت بر توسعه مالی در اقتصاد ایران. نشریه بررسی‌های بازرگانی، شماره 37.
رجایی، سید کاظم (1389). ویژگی‌های بازار اسلامی در نظریه و عمل. مجله معرفت اقتصادی. سال دوم، شماره اول.
سالم، علی اصغر و یارمحمدی، جواد (1390). بررسی رابطه توسعه مالی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران. فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی. سال نوزدهم، شماره 58.
سجادی، زهرا (1389). بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه.
صامتی, مجید و سجادی، زهرا (1391). تأثیر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه. فصلنامه اقتصاد کلان. دوره 7،  شماره 14.
عصاری، عباس؛ عاقلی، لطفعلی؛ شفیعی، سعید و رسولی، میثم (1388). بررسی تأثیر سیاست‌های مالی بر توزیع درآمد در ایران. پژوهشنامه اقتصادی.
راهب، مهدی (1377). تأمین اجتماعی، چاپ پنجم: دانشگاه امام رضا (ع) ، 186-185.
 هادوی‌نیا، علی‌اصغر (1382). ارزیابی عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران. مجموعه مقالات سومین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.   
Ang, J. B. (2009), Financial Liberalization and Income Inequality. MPRA, No. 14496.
Batuo, M. E., Guidi, F., & Mlambo, K. (2010). Financial development and income inequality: Evidence from Africa countries. MPRA Paper No. 25658.
Jauch, S. and Watzka, S. (2011). Financial Development and Income Inequality, fiscal policy macroeconomics and growth, 1-34.
Jeanneney, S. G., & Kpodar, K. (2011). Financial development and poverty reduction: Can there be a benefit without a cost?. The Journal of development studies47(1), 143-163.
Kappel, V. (2010). The effects of financial development on income inequality and poverty.
Li, H., Squire, L., & Zou, H. F. (1998). Explaining international and intertemporal variations in income inequality. The economic journal108(446), 26-43.
Liang, Z. (2006). Financial development and income distribution: a system GMM panel analysis with application to urban China. Journal of economic development31(2), 1.
Meyer Bittencourt, M. F. (2006). Financial Development and Inequality: Brazil 1985-99.
Shahbaz, M., & Islam, F. (2011). Financial development and income inequality in Pakistan: an application of ARDL approach. Journal of economic development36(1), 35-58.