دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، دی 1393، صفحه 1-103 (زیر چاپ) 
ارائه یک الگوی تأمین مالی اسلامی بنگاه‌ها در ایران با رویکرد نهادگرایی

صفحه 43-56

اصفر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ رفیع حسنی مقدم