کارایی در بانکداری اسلامی: تحلیل تجربی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

گروه علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران

چکیده

بانکداری اسلامی در ایران به عنوان بخش مهم نظام مالی و اقتصادی به دنبال تأمین نیازهای اساسی و افزایش رفاه عموم مردم می‌باشد. کارایی، از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک‌ها، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه‌های مالی نیز به آن علاقه‌مند می‌باشند. هدف این پژوهش، بررسی تجربی کارایی بانکداری اسلامی در شعب بانک ملی شهرستان‌های رامسر و تنکابن، با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای می‌باشد. ارزیابی کارایی 17 شعبه بانک ملی شهرستان‌های رامسر و تنکابن به روش تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس در دوره 1390-1386 صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که شعب 17 و 2 و 11 به ترتیب دارای بالاترین رتبه‌اند و شعب 5 و 16 و 6 به ترتیب دارای رتبه‌های 17 و 16 و 15 می‌باشند. همچنین در بررسی روند کارایی، نتایج نشان داد که فرضیه مبنی بر این که به طور متوسط، در طول دوره، بیش از نیمی از شعب بانک ملی شهرستان‌های رامسر و تنکابن کارا نیستند، رد نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امامی میبدی، علی (1379). اصول اندازه‌گیری کارآیی و بهره‌وری (علمی کاربردی). تهران: موسسه پژوه‌شهای بازرگانی.
سخنور محمد، صادقی حسین، عصاری عباس، یاوری، کاظم و مهرگان، نادر (1390). استفاده از تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای برای تحلیل ساختار و روند کارایی شرکت‌های توزیع برق ایران. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره چهارم، 182-145.
کریمی، فرزاد؛ پیراسته، حسین و مهدی زاهدی، کیوان (1387). تعیین کارایی زراعت گندم با توجه به دو عامل زمان و ریسک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای و تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای.فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه، سال شانزدهم، شماره 64، 159-139.
مهدی زاهدی، کیوان؛ پیراسته، حسین و کریمی، فرزاد (1387). تعیین کارایی زراعت گندم با توجه به دو عامل زمان و ریسک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای وتحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای. فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه، سال شانزدهم، شماره 64،159-139.
 
Asmild, M., Paradi, J. C., Aggarwall, V., & Schaffnit, C. (2004). Combining DEA window analysis with the Malmquist index approach in a study of the Canadian banking industry. Journal of Productivity Analysis21(1), 67-89.
Bielik, P. rajčániová M.(2004): Scale efficiency enterprises in Slovakia. Agricultural Economics – czech, 50(8), 331-335.
Dar, H. A., & Presley, J. R. (2000). Lack of profit loss sharing in Islamic banking: management and control imbalances. International journal of Islamic financial services2(2), 3-18.
Ghafoorian Yavar Panah, H., Ahmadanuar, M., & Norhan, N. I. (2014). Inputs and outputs in Islamic banking system. Iranian Journal of Management Studies7(1), 175-188.
Hasan, Z. (2004). Measuring efficiency of Islamic banks: criteria, methods, and social priorities.
Kisielewska, M., Guzowska, M., Nellis, J. G., & Zarzecki, D. (2007). Polish banking industry efficiency: A DEA window analysis approach.
Kumar, S., & Gulati, R. (2008). An examination of technical, pure technical, and scale efficiencies in Indian public sector banks using data envelopment analysis. Eurasian Journal of Business and Economics1(2), 33-69.
Maidamisa, A. A., Ahmad, R., & Ismail, A. A. (2012). A comparative analysis of window width selection technique in data envelopment analysis. International Journal of Computer Applications41(5), 1-30.
Pjevčević, D., Radonjić, A., Hrle, Z., & Čolić, V. (2012). DEA window analysis for measuring port efficiencies in Serbia. PROMET - Traffic & Transportation24(1), 63-72.
Porcelli, F. (2009). Measurement of Technical Efficiency. A brief survey on parametric and non-parametric techniques. University of Warwick11, 1-27.
Rayeni, M. M. (2012). A study on Benchmarking based on Window Analysis. International Journal of Business and Managment Tomorrow2(4), 1-7.
Sufian, F., & Majid, M. Z. A. (2007). Singapore banking efficiency and its relation to stock returns: a DEA window analysis approach. International Journal of Business Studies15(1), 83.
Yudistira, D. (2003). Efficiency in Islamic banking: An empirical analysis of 18 banks. Islamic financial architecture479.