بهره‌وری عوامل کل مالیات‌های اسلامی در ایران با روش مالم کوئیست

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

مقالۀ حاضر، باهدف بررسی و ارزیابی تغییرات بهره‌وری عوامل کل مراکز ستاد احیاء زکات، با استفاده از شاخص بهره‌وری مالم کوئیست انجام‌شده‌است. تغییرات کارایی فنی کل، کارایی تکنولوژیک، کارایی فنی خالص (کارایی مدیریت)، کارایی مقیاس و بهره‌وری عوامل کل جهت 31 مرکز ستاد احیاء زکات استان‌های مختلف کشور طی سال‌های 1390-1386 محاسبه و تحلیل شده‌است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که از بین عوامل موردبررسی طی دورۀ مزبور، تغییرات کارایی فنی کل معادل (006/1) و تغییرات تکنولوژیک برابر (447/1) بوده که مهم‌ترین عامل بهبود تغییرات بهره‌وری عوامل کل (456/1TFP=) بوده‌است. از بین دوره‌های موردبررسی، سال 1390 بالاترین تغییرات کارایی مدیریت  را در کل کشور به خود اختصاص داده‌است. بررسی تغییرات بهره‌وری عوامل کل نشان می‌دهد که سال 1387 در دورۀ موردبررسی دارای بیش‌ترین رشد بهره‌وری بوده و سه دورۀ دیگر این شاخص کمتر بوده‌است، که مهم‌ترین عامل آن نامطلوب‌بودن تغییرات کارایی مقیاس در کل مراکز ستاد احیاء زکات کشور بوده‌است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
راغب‌اصفهانی، حسین بن محمد (1373ه.ق). «مفردات الفاظ قرآن». تهران: نشر مرتضوی.
صدوق(شیخ)، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین ابن بابویه القمـی (1992م).« من لایحضره‌الفقیه»، ج2، تحقیـق علامه شیخ محمد جواد فقیه. بیروت: دارالاضواء، چاپ دوم.
طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن (د.ت). «مجمع البیان فی تفسر القرآن». بیروت: دار المعرفه.
عسکری، محمدمهدی (1384). «تحلیل نظری زکات». رسالۀ دکتری دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
کاشیان، عبدالمحمد و عسکری، محمدمهدی (1389). «ارزیابی آزمون بسندگی زکات و خمس در تأمین حداقلّ معیشت خانوارهای نیازمند در اقتصاد ایران طی سال‌های1380 تا 1387». مجلۀ معرفت اقتصادی، سال دوم، شمارۀ 1، 5-34.
کیاءالحسینی، سید ضیاءالدین (1387). «نقش زکات فطره در فقرزدایی». فصلنامۀ اقتصاد اسلامی،سال هشتم، پاییز، شمارۀ31، 133-159.
گیلک‌حکیم‌آبادی، محمدتقی (1385).  «بررسی توان زکات گندم و جو در کاهش فقر مطالعۀ موردی استان گلستان». نامۀ مفید،سال دوم، پاییز، شمارۀ 54، 101-122.
محمدی ری‌شهری، محمد. (1375). «میزان الحکمه»،جلد 2 ،قم: پیام اسلام.
Bagdadioglu, N., Waddams, C. & Weyman-Jones, T. (1996)." Efficiency and ownership in Electricity Distribution: In non-parametric model of Turkish Experience". Energy Economics, 18(1), 1- 23.
Banker, R.D. Charnes A. & Cooper. W.W. (1984). "Some Models for Estimating Technical Scale Efficiencies in Envelopment Analysis". Management Science, 9(30), 1078-1092.
Boitumelo D. M., Valadkhani, A. & Harvie, C. (2009). "Malmquist indices of productivity change in Botswana's financial institutions". Global Business and Economics Review, 11(1), 28-43.
Charnes, A. & Cooper, W. (1995). "Data Envelopment Analysis: theory, methodology and applications". Boston: Kluwer Nijhoff.
Coelli, T. J. , Rao, D. S. P. , Donnell, C. J. & Battese, G. E. (2005). "An introduction to efficiency and productivity analysis". 2nd Ed. New York.
Cubbin, J. & Ganley, J. A. (1992). "Public SectorEfficiency Measurement: Application of Data Envelopment Analysis". Amsterdam, North Holland. Energy Economics, 3(20), 207-225.
Debreu, G. (1951). "The coefficient of resource utilization". Econometrica, 19(3), 273–292.
Fare, R., Groosskopf, N. M. & Zhang, Z. (1994). "Productivity growth, technical progress, and efficiency change in industrialized counties. American Economic Review, 84(1), 66-83.
Farrell, M. (1957). "The Measurement of Productive Efficiency". Journal of the Royal Statistics Society, Series A, 3(120), 253-281.
Hassan, M. K. & Khan, J. M. (2007). "Zakat, External debt and poverty reduction strategy in Bangladesh", Journal of economic Cooperation, 4(28), 1-38.
Mohd Noor A. H. (2012). "Role of zakat in minimizing economic inequalities among muslem: A preliminary study on non recipients of zakat fund". 3th international conference on business and economic research, Bandung, Indonesia.
Norazlina A. W. & Abdul Rahman, A. R. (2008). "Efficiency of Zakat Institutions and Its Determinants". 8th International Conference on Islamic Economics and Finance.