رسول اکرم(ص) می فرمایند: 

خیر دنیا و آخرت، با دانش است و شرّ دنیا و آخرت، با نادانى است.

سال جهش تولید

 

 

جهت مشاهده محورهای نشریه اینجا کلیک نمایید.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-103 (زیر چاپ) 

4. ارائه یک الگوی تأمین مالی اسلامی بنگاه‌ها در ایران با رویکرد نهادگرایی

صفحه 43-56

اصفر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ رفیع حسنی مقدم


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها