دوفصلنامه پژوهش های مالیه اسلامی (IFR) - فرایند پذیرش مقالات