دوفصلنامه پژوهش های مالیه اسلامی (IFR) - نمایه نویسندگان