دوفصلنامه پژوهش های مالیه اسلامی (IFR) - واژه نامه اختصاصی