دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-96 
بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه مؤدیان و کارشناسان مالیاتی

صفحه 27-36

مهدی نصر اصفهانی؛ مهرناز نصر اصفهانی؛ محمدرضا دلوی اصفهان