موضوعات = سایر موضوعات علوم اقتصادی
ارائه یک الگوی تأمین مالی اسلامی بنگاه‌ها در ایران با رویکرد نهادگرایی

دوره 2، شماره 2، دی 1393، صفحه 43-56

اصفر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ رفیع حسنی مقدم