کلیدواژه‌ها = کارایی
کارایی در بانکداری اسلامی: تحلیل تجربی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای

دوره 2، شماره 2، دی 1393، صفحه 33-42

محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ محمد علی احسانی؛ سعید حلاجیان


موضوعات پیشرفته در مالیه اسلامی،با تأکید بر بانکداری اسلامی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 7-19

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی مقدم