کلیدواژه‌ها = شهرستان‌های رامسر وتنکابن
کارایی در بانکداری اسلامی: تحلیل تجربی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای

دوره 2، شماره 2، دی 1393، صفحه 33-42

محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ محمد علی احسانی؛ سعید حلاجیان