نویسنده = حسین سنایی
بازپژوهی مالکیت معادن از منظر فقیهان شیعه

دوره 2، شماره 2، دی 1393، صفحه 91-100

محمد رسول آهنگران؛ حسین سنایی