رابطه بین نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی ، با روش علیت هشیائو

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

موضوع تحولات نرخ سود بانکی در مسیررشد اقتصادی، همواره یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی بوده است. در کشورهای اسلامی نیز، نرخ سود بانکی به عنوان مقوله‌ای در راستای رشد و توسعه اقتصادی این کشورها در شرایط مختلف مطرح بوده است. بر این اساس نظام‌های مالی اسلامی می‌توانند از طریق بسیج منابع مالی و هدایت آن‌ها به سوی تولیدات مولد، نقشی کلیدی در توسعه کشورهای اسلامی ایفا کنند. نوساناتی که در نرخ سود بانک‌ها رخ می‌دهد کم و بیش در دیگر امور اقتصادی تأثیر گذاشته و موجب کندی و توقف و یا فعالیت مجدد بعضی از رشته‌های تولیدی می‌گردد. در این میان تعیین نوع رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی؛ برعکس آنچه می‌نماید، یکی از روابط ناشناخته می‌باشد. این مقاله به بررسی رابطه علّی بین رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی در کشورهای منتخب اسلامی؛ با استفاده از روش علیت هشیائو، طی سال‌های 2004-2010 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت از نرخ سود بانکی به رشد اقتصادی می‌باشد. درباره رابطه علی از رشد اقتصادی به نرخ سود بانکی نیز، نتایج به شکل قویتری عدم وجود این رابطه را نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابونوری، عباسعلی (1392). «رابطه بین نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی در سیستم بانکداری ایران». فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال اول، شماره 3، صفحه 23-52.
احمدی شادمهری، محمدطاهر (1390). «آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا». پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره سوم، صفحه 203-233.
پورفرج، علیرضا (1385). «روش دستیابی به رشد پایدار با حذف بهره در الگوی پولی اسلامی». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال ششم، شماره سوم، صفحه 131-154.
حقیقت، جعفر (1384). «اثرات شرایط مالی بر پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی». پژوهش‌های اقتصادی، دوره 5، شماره 3،صفحه 37-66.
راستی، محمد (1388). «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک: آزمون فروض پاتریک». مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، دوره 7، شماره 38، صفحه 59-72.
ربیعی، هادی؛ سلار پور، ماشاءا... و صبوحی صابونی، محمود (1391). «اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر درآمد بخش کشاورزی ایران». تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 4، شماره 1، صفحه 65-85.
رجایی، سیدمحمدکاظم (1385). «ماهیت بهره و کارایی اقتصادی». (چاپ اول). قم: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 
شیرکوند، شهرام (1393). «کاهش نرخ سود بانکی کلید رشد تولید ملی» روزنامه گسترش صنعت.
صمدی، سعید؛ نصرالهی، خدیجه و کرمعلیان سیچانی، مرتضی (1386). «بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 7، شماره 3، صفحه 1-16.
عربی، ادیب (1390). «نرخ سود بانکی، چگونگی اثرگذاری و اثر بخشی آن در اقتصاد». دنیای اقتصاد، شماره 2495.
کریمی، سعید (1393). «نرخ بهره». پژوهشکده باقرالعلوم، دسترسی از سایت:
کشاورزیان پیوستی، اکبر (1388).«تخمین نرخ سود بهینه بانکی برای حداکثرسازی رشد اقتصادی ایران». فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، دوره 14، شماره 1، صفحه 3-30.
لامعی، بهزاد (1393). «تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی». اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه شماره 33، بانک صادرات ایران.
مراسلی، عزیز و درویشی، باقر (1387). «سرکوب مالی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی از اقتصاد ایران)». پژوهشنامه اقتصادی، دوره 8، شماره 3، صفحه 175-195.
مهرآرا، محسن؛ موسایی، میثم و محمدیان، امیر حسین (1390). «بررسی رابطه غیرخطی میان نرخ بهره حقیقی و سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانه‌ای (مورد کشورهای در حال توسعه)». روند پژوهش‌های اقتصادی، دوره 19، شماره 58، صفحه 33-65.
 Bosworth. B. P. (2014). “Interest Rates and Economic Growth: Are They Related?”. Working Paper, Center for Retirement Research at Boston Colleg WP 2014-8, Center for Retirement Research.
Chontanawat, J. & Hunt, L. (2006). “Causality between Energy Consumption and GDP: Evidence from 30 OECD and 78 Non-OECD countries”. Surrey Energy Economics Center, SEEDS 113, ISSN 1749-8389
Hansen, B. E. & Seshadri, A. (2013). “Uncovering the Relationship between Real Interest Rates and Economic growth. Working Paper, University of Michigan Retivement Research Center”.
Obamuyi, T. M. & Olorunfemi, S. (2011). “Financial reforms, interest rate behaviour and economic growth in Nigeria”. Journal of Applied Finance & Banking, 1(4): 39-54
Qiang, H. (2009). “The Relationship between Energy Consumption Growths and Economic Growth in China”. International Journal of Economics and Finance, 1(2):42-59.
Udoka, C. & Roland, A. (2012). “The effect of interest rate fluctuation on the economic growth of Nigeria”. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(15): 98-116.