کلیدواژه‌ها = بانکداری مرکزی
موضوعات پیشرفته در مالیه اسلامی،با تأکید بر بانکداری اسلامی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 7-19

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی مقدم