نویسنده = مهرناز نصر اصفهانی
بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه مؤدیان و کارشناسان مالیاتی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 27-36

مهدی نصر اصفهانی؛ مهرناز نصر اصفهانی؛ محمدرضا دلوی اصفهان