نویسنده = محمدرضا یوسفی شیخ رباط
مواضع اخلاقی در بانکداری اسلامی و تأثیر آن بر عملکرد بانکی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 7-16

محمدرضا یوسفی شیخ رباط؛ شیما خبره